Дефлация – същност, причини и следствия.

Дефлацията е много неприятно явление за икономиката. Има няколко основни причини за появата ѝ, както и няколко основни следствия.

Сподели

Абсолютен спад в равнището на цените се нарича дефлация. Тя може да бъде породена от страна на благата или от страна на парите.

Причини за дефлация

Причините за създаване на дефлация от страна благата са свръхпроизводство в отрасли, които са важни за икономиката като цяло, свръхинвестиции (независимо дали те са печеливши или губещи), както и рекордни добиви в страни с монокултури.

Когата дефлацията е породена от страна на парите, има няколко главни причини – прекалено големи спестявания, които са следствие от много песимистична оценка за бъдещето, прекомерно високи данъци, внезапно оттегляне на много държавни поръчки, без да се даде време на индустрията за се преустрои.

Дафлационните тенденции също могат да бъдат разгледани от две страни:

  1. Значително по-големи от нужното спестявания, които са следствие от песимистичната оценка за бъдещето.
  2. Когато има излишък от блага – цените падат. Вседствие на това се смаляват печалбите и инвестициите. Това води до намаляване на доходите като цяло.

Поради факта, че доходите са намалени, се намалява и търсенето на стоки и услуги. Снижават се и цените на инвестиционни блага.

Какво е инфлация?

Последици от дефлацията

Икономическите последици от дефлацията са неблагоприятни,вследствие на горепосочените причини, и те са:

1. Спад в цените, което води до увеличаване стойността на парите;

2. Скоростта, с която се създава оборот – спада;

3.Има временни преимущества за хора, които разполагат със спестявания, но поскъпването на парите носи само временни предимства за тези социални групи, тъй като когато икономиката рухне, ще засегне и тях;

4. Длъжниците биват ощетявани;

5. Увеличава се безработицата, вседствие на мрачните прогнози за бъдещето;

6. Отърваване от материални ценности, тъй като те губят своята стойност, всеки се стреми да ги продаде, докато може да получи възможно най-много пари за тях;

7. Вселдствие на тези стъпки, настъпва всеобща депресия в икономиката;

Източник: Tvoitepari.com

Виж още

И още