Що е то капитал?

Питате се какво е значението на думата "капитал"? Отговорете на въпроса си като прочетете цялата статия.

Сподели

Други значения на думата “капитал

  • Като полит-икономическо понятие капиталът е фактор за производството във вид на стойност, която носи принадена стойност. Това е най-важното му свойство: капиталът е пари, които могат да се самоувеличават („пари“ тук е в най-широкия, а не в тесния финансов смисъл).
  • Трябва да се разграничава капиталът от средството на труда, което може да се разглежда като физически капитал. Определено средство на труда може да стане капитал само тогава, когато собствениците му влязат в икономически отношения с други собственици на други фактори за производство. Един стан или струг сам по себе си не е капитал. Но ако неговият собственик го използва за производство на продукт за пазара, то даденото средство на труда започва да намалява своята стойност, като пренася част от стойността си върху себестойността на готовия продукт (отчитано под формата на амортизации). Затова капиталът не е свързан единствено с притежаването на самата машина, сграда и т.н., но и с определено икономическо отношение по повод вещта. Земята, природните и човешките ресурси могат да станат капитал, едва когато бъдат използвани с някаква производствена цел.
  • В управленски смисъл капиталът е съвкупност от ресурси – парични, материали, природни и интелектуални, необходими за производството на стоки и услуги.
  • В счетоводен аспект капитал е разликата между активите на една фирма и нейните краткосрочни и дългосрочни пасиви. Капиталът, като перо от баланса, се намира в пасива и от тази гледна точка може да се разглежда като задължение на дружеството към собствениците му. Собственият капитал се дели на основен капитал, резерви и финансов резултат. В основния капитал влиза капиталът, с който е регистрирано дружеството -парите, които собствениците му са вложили. Финансовият резултат включва неразпределената и текущата печалба или загуба на дружеството.

Виж още

И още