Що е то стока, услуга, пазар, конкуренция?

Няма нито един успял бизнесмен, който да не е наясно с най-основните термини в икономиката. Термини като стока, услуга, пазар, конкуренция са незаменима част от речника на един предприемач

Сподели

Какво е стока?

Стоката е материално благо, продукт, произведен с цел задоволяване на определени нужди, потребности на хората в зависимост от техните вкусове и предпочитания, и което може да бъде продадено на пазара.

Цената на стоките се определя от различни фактори, като един от най-важните е балансът между търсенето и предлагането на пазара.

Стоките могат да бъдат предназначени за консумация, оборудване, обзавеждане, или експлоатация.

Какво е услуга? (определение)Какво е услуга?

В икономиката услугите се считат за нематериалния еквивалент на стоките. Предоставянето на услуга е икономическа активност, при която купувачът не придобива като цяло, освен при специален договор, собственост върху това, което се купува, за разлика от покупката на стоки.

Услугите водят до промяна на потребителите, на предметите притежавани от тях или на някаква нематериална ценност.

Предоставящият услуги вкарва в производството своите способности, находчивост и опит. Липсват ограниченията за пренос на стоката или за нейното съхранение.

От друга страна са нужни постоянни инвестиции и развитие, за да може да се поддържа конкурентоспособност спрямо други производители, които работят в същата благоприятна среда.

Пазар

Пазарът е сфера на икономиката, в която се разменят и разпределят ресурси и блага между икономическите субекти – купувачи и продавачи, в т.ч. държавата. Пазарът обединява интересите на икономическите субекти. Съществуват различни видове пазари:

  1. Продуктови пазари (на потребителски стоки и услуги), ресурсни пазари (на труд, земя, капитали)и парични пазари
  2. Свободен, без влияние на държавата, и направляван от държавата пазар
  3. Локален (местен), национален, международен пазар

Съвкупността от пазарите на съответстващата им пазарна инфраструктура (складове, магазини, тържища, палати, борси) образуват пазарната система на една държава.

В основата и седят т.н. пазарни сили – търсенето на купувачите, предлагането на продавачите и конкуренцията. Под тяхно влияние се разпределят ресурсите и благата и спонтанно се координират действията на икономическите агенти, т.е. установява се определен икономически ред.

Остарялото схващане за пазар е открито място за продаване и купуване на различни стоки и услуги. В миналото мястото за изява на търговията на българите са седмичните пазари. Почти не е имало град или по-голямо селище, което да няма седмичен пазар. Той става в определен ден от седмицата, различен за отделните селища.

Конкуренция

Конкуренция в икономиката е термин, който обхваща идеята за индивиди и фирми, които се стремят към по-голям дял от пазара за продажба или закупуване на стоки и услуги.

Съществуват два вида конкуренция – съвършена и несъвършена конкуренция. Съвършената конкуренция съществува в отрасъл, състоящ се от много относително малки фирми, произвеждащи еднаква продукция. Най-важното ограничително условие е, че в тази пазарна среда нито една фирма няма контрол върху цените. Отделната фирма не може да влияе върху пазарната цена на произвеждания от нея продукт или на ресурсите, които купува. Отделната фирма приема цените като зададени и решава само колко да произведе и предложи на пазара и каква производствена технология да избере. Законите на съвършената (перфектната) конкуренция действат в така нареченото „класическо пазарно стопанство“.

Несъвършената конкуренция е закономерен резултат в икономическото развитие, произтичащ от неговата вътрешна логика. При несъвършената конкуренция концентрацията на капитала и производството прави възможно появата на мощни фирми, които притежават определена пазарна мощ, т.е. могат в една или друга степен да влияят върху пазарните процеси, както и върху ценообразуването. При несъвършената конкуренция се появява фирма монополист, която е единственият продавач или купувач на даден продукт (стока или услуга), който няма адекватен заместител.

Монополист, който държи 100% от пазара, се нарича чист (абсолютен) монополист.

Виж още

И още