Аутсорсинг и онлайн счетоводство – необходимо удобство за бизнеса

Сподели

Аутсорсинг на счетоводните дейности

Счетоводството е ключът към организацията на бизнеса. Но все по-често фирмите, особено по-малките, избират аутсорсинга на счетоводните си дейности. По този начин те спестяват средства от работни заплати и могат да разчитат на счетоводни услуги, извършвани от външни счетоводители. Онлайн счетоводството, осъществявано чрез аутсорсинг, става все по-популярно, поради доказаното в практиката удобство и възможностите за подаване по електронен път на документи, декларации, справки и др.

Нека разгледаме услугата аутсорсинг и как тя ще ви спести време и усилия при воденето на счетоводството на вашия бизнес. Когато възложите аутсорсинг на дадена счетоводна къща, вие ше можете да им поверите цялостното управление на вашето счетоводство, или да изберете само някои услуги, ако имате възможност да извършвате другите, по-рутинни счетоводни дейности с помощта на хора от персонала ви. При добро организиране на аутсорсинга, или възлагането на дейности за вашата фирма, на външни изпълнители, например на счетоводна къща, положителните резултати ще се почувстват бързо. Ще можете да съсредоточите усилията си върху бизнеса си и да оставите воденето на счетоводството, в пълна или в по-малка степен, на външен извършител.

Възможности на онлайн счетоводството, което дадена счетоводна къща води за вас

Онлайн счетоводството, предлагано от счетоводните къщи, е изключително удобно и рационално решение за воденето на вашата документация. Всичко, което трябва да правите, е да сканирате документите си и да ги изпращате на електронната поща на избраната от вас счетоводна къща. Така няма да е необходимо вие да се занимавате с обработването на документацията, няма да се налага да губите време, за да отивате лично в офиса на къщата, за да носите документите си. Освен това няма да се налага да подписвате готовите документи и да ги представяте пред съответните институции.

Счетоводните къщи разполагат със свой универсален електронен подпис. Това е цифров сертификат, с помощта на който всички ваши справки, декларации и други документи ще бъдат подавани по електронен път в различните институции, ведомства, агенции и др. Това се отнася за подаването на:
• справки-декларации по ЗДДС
• годишни данъчни декларации
• декларации към Инспекцията на труда
• отчети към НСИ
• фактури и платежни нареждания
и др. от ваше име.

Електронното банкиране от ваше име е още един съществен аспект от удобствата на онлайн счетоводството, което може да се извършва за вас от дадена счетоводна къща.

Фирми, предлагащи аутсорсинг в София

Счетоводна къща „Прима Интелект” предлага договор за счетоводни услуги, свързани с вътрешния и външния финансов одит.  Към счетоводните услуги са включени финансово и данъчно планиране, правни и данъчни консултации, както и защита на интересите пред данъчните органи.

Счетоводна къща Алтус предлага пълно счетоводно обслужване и данъчни консултации на абонаментен принцип, както и еднократни услуги – данъчна защита, ТРЗ услуги, счетоводни консултации, годишно счетоводно обслужване и др.

Счетоводна къща “Дайва” предлага обонаментни счетоводни услуги. Пакетът включва консултантски услуги, електронно банкиране, отчети за вземания и задължения, ТРЗ Мениджмънт, изготвяне на бизнес план, баланс и ОПР за различни институции и др.

Финансово Счетоводна Компания „КАРТЕЛ“  предлага месечно административно-правно обслужване и месечно счетоводно абонаментно обслуване. Компанията дава 5 години гаранция за всички извършвани счетоводни услуги. 

Предимства на аутсорсинга на счетоводните ви дейности

Аутсорсингът има редица предимства в съвременния бизнес свят. Както вече посочихме по-горе, предимствата на аутсорсинга на счетоводните ви услуги включват повече време, което да използвате за вашите преки бизнес задачи.

Освен това този вид услуги имат и други значителни предимства:

• възможност за бързо реагиране, когато настъпят изменения във външната и във вътрешната среда – така ще запазите своята конкурентноспособност във вашия сектор на пазара
• ще спестите средства за наемане на счетоводители като ваши скужители на трудов договор
• ще получавате счетоводни услуги от професионалисти – повечето счетоводни къщи се занимават с онлайн счетоводство и аутсорсинг услуги от години и разполагат с богат опит, както и с модерни технологии и с висококвалифицирани специалисти в областта на счетоводството
• за всеки клиент счетоводните къщи определят служител – свой счетоводител, който специално се занимава със счетоводните дейности на този клиент
• с онлайн услугите, получавани при аутсорсинг на счетоводството, се създава съгласуваност на счетоводните дейности и добра отчетност. Това е особено важно при изготвянето на месечните финансови отчети, които са винаги изготвени точно и според изискванията

Ефективност на бизнеса ви с помощта на аутсорсинга на счетоводни дейности

Използвайки съвременните комуникационни средства, лесно можете да контактувате със счетоводната къща, на която сте възложили аутсорсинг, винаги, когато се наложи. Вашето счетоводство ще бъде поддържано по професионален начин, изготвянето и подаването на документи ще се осъществява в необходимите срокове и в съответствие с изискванията, а вие ще можете да се съсредоточите върху бизнеса си, за да постигнете максимална ефективност.

Виж още

И още