Бизнес планът.

Кога и защо Ви е необходим бизнес план? Какво трябва да съдържа добрият бизнес план? Примерно съдържание.

Сподели

Добрият бизнес план е основен инструмент за успешното развитие на всяко предприятие. Той представлява детайлно описание на целите, стратегиите и дейностите, които трябва да се извършат, за да се постигне успех. Именно затова написването на добър бизнес план е от съществено значение за всяко предприятие.

Кога и защо Ви е необходим бизнес план?

Бизнес планът е важен не само при стартиране на нов бизнес, но и по време на неговото функциониране. Той помага на предприемачите да анализират пазара, конкуренцията и вътрешните и външни фактори, които могат да повлияят на бизнеса.

Също така, бизнес планът служи като насоки за постигане на поставените цели и гарантира стабилно развитие на предприятието.

Какво трябва да съдържа добрият бизнес план?

В него трябва да бъдат включени следните елементи:

1. Информация за предприятието – тук трябва да се определят видът на бизнеса, мисията, визията и целите на предприятието.

2. Анализ на пазара – в този раздел трябва да се направи анализ на пазара, конкуренцията, целевата аудитория и възможностите за растеж.

3. Продукт или услуга – тук следва да се даде подробно описание на продуктите или услугите, които ще се предлагат на пазара.

4. Маркетингов план – в този раздел трябва да се определят маркетинговите стратегии, с които ще бъде продвижен продуктът или услугата.

5. Организационна структура и управление – в тази част от бизнес плана трябва да се опише как ще бъде организирано предприятието, кои ще бъдат отговорни за различните дейности и как ще се осъществява управлението.

6. Финансов план – в тази секция трябва да се посочат очакваните приходи и разходи, както и начинът на финансиране на предприятието.

И последно, но не на последно място – добрият бизнес план трябва да бъде реалистичен, изчерпателен и лесен за разбиране. Той трябва да бъде индивидуално адаптиран към спецификата на предприятието и да отразява реалните възможности за развитие.

Необходимо е да се преразглежда и актуализира периодично, за да се уверим, че е в съответствие със сегашните и бъдещите нужди и възможности на бизнеса.

Топ 10 бизнес книги на всички времена

Примерно съдържание за бизнес план

Естествено, трябва да се адаптира според конкретните нужди.

 1. 1.Въведение
  • Име на проекта, обект на разработката.
  • Име и адрес на фирмата, координати за връзка.
  • Лица за контакти.
 2. 2.Резюме
  • Кратко описание на ключовите моменти от бизнес плана.
  • Сфера на дейност.
  • Водещи фигури- опит.
  • Описание на пазара и вписване на продукта и/или услугата в него.
  • Цел на стартиращия бизнес.
  • Необходими ресурси: персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване.
 3. 3.Представяне на проекта и предлагания продукт/услуга
  • Описание на идеята за развитие на този проект.
  • Описание на продукта или на услугата, какви нужди покриват.
  • Готовност за реализация.
  • Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бърз и адекватен сервиз, малки размери, други.
  • Защита на продукта: патенти, марки, други.
  • Описание на технологичния процес.
  • Самостоятелно ли ще бъде организирано производството или ще има и подизпълнители.
  • Необходимо ли е закупуване на технологично оборудване и какво ще бъде то (капацитет, цена).
  • Доставчици на компонентна база, материали и суровини, периоди на доставка.
 4. 4.Анализ на средата
  • Описание на бранша. Тенденции за развитие.
  • Нормативна уредба. Данъчно облагане.
  • Конкуренти и предлагани от тях изделия. Стоки заместители.
  • Канали за разпространение.
  • Доставчици на компонентна база.
  • Потребители.
  • Конкуренти и конкурентни цени.
  • Район на разпространение.
  • Пазарен потенциал и обем.
  • Растеж на пазара.
 5. 5.Маркетингов план
  • Сегментиране на пазара.
  • Избор на целеви сегменти и стратегия за обхващане на пазара.
  • План за продажбите- месеченен/тримесечен обем на продажбите.
  • Дистрибуция и реклама.
 6. 6.Текущо състояние
  • Сфера на дейност.
  • Опит на партньорите.
  • Необходими ресурси.
  • Текущо състояние- Отчет за приходите разходите за последната 1 година.
 7. 7.Организация и управление
  • Правна форма
  • Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати.
 8. 8.Прогнозни финансови разчети
  • Инвестиционни разходи. Какъв инвестиционен и начален работен капитал е необходим и кога ще бъде изплатен.
  • Източници на финансиране.
   • Заемен капитал, акционерен капитал, собствен принос, субсидии, др.;
   • Погасителен план (попълва се при наличие на заемни средства);
   • Налично обезпечение за гарантиране пред кредитни институции.
  • Формиране на пълната себестойност на изделията.
  • Прогнозни приходи и разходи.
  • Прогнозни парични потоци.
 9. 9.Финансови показатели и оценка на проекта
  • Възвръщаемост на инвестициите, покритие на заетите средства.
 10. 10.Времеви график. Фази на осъществяване на бизнес проекта.
 11. 11.Заключение

Виж още

И още